Риторика. Історія красномовства


Види судових промов

Наш славетний земляк Антон Чехов писав понад сто років тому: "Можливо, і ми колись дочекаємося, що наші юристи, професори і взагалі поса­дові особи, які за обов'язками служби мають говорити не лише вчено, але й зрозуміло і гарно, не виправдовуватимуться тим, що вони "не вміють" говорити. Адже в принципі для інтелі­гентної людини погано говорити повинно б вважатися такою непристойністю, як не вміти читати і писати, і у справі осві­ти й виховання навчання красномовства слід було б вважати неминучим".

Нині настав час відродження національної культурної спадщини, зокрема й риторичної, в якій певною мірою відбито дивоцвіт і світовідчуття українського народу. Україна прого­лосила, що будує правову демократичну державу. Для цього їй необхідні передусім духовні, інтелектуальні особистості, високопрофесійні правники, політики, викладачі. Настала пора змінити ставлення до базових класичних наук, з-поміж яких на чільному місці й красномовство — наука і мистецтво переконуючої комунікації. Наука, що становить фундамент професіоналізму спеціаліста гуманітарної професії і найпер­ше адвоката, прокурора, судді.

У судовому засіданні при розгляді кримінальних, ци­вільних, адміністративних, господарських справ можна виділити такі види судових промов:

1. Обвинувальна промова прокурора в кримінальних справах в суді першої інстанції.

2. Промова прокурора в кримінальній справі при відмові від обви­нувачення в суді першої інстанції.

3. Захисна промова адвоката в кримінальній справі в суді першої інстанції.

4. Промова адвоката — представника потерпілого, цивільного по­зивача і цивільного відповідача.

5. Самозахисна промова підсудного.

6. Промова потерпілого і його представника.

7. Промова цивільного позивача і цивільного відповідача або їхніх представників у межах цивільного позову в кримінальних спра­вах.

8. Промови прокурора й адвоката в цивільних справах у суді пер­шої інстанції.

9. Промови прокурора й адвоката в адміністративних справах.

10. Промови прокурора й адвоката в кримінальних і цивільних спра­вах у суді другої інстанції.

11. Промови громадського обвинувача і громадського захисника в

Кримінальних справах.

12. Промови позивача та відповідача або їхніх представників у ци­вільних справах.

13. Промови третіх осіб або їхніх представників у цивільних справах.

14. Промови уповноважених органів державного управління, проф­спілок, підприємств, установ, кооперативних організацій та їх об'єднань у цивільних справах.

15 Промови представників громадських і трудових колективів у ци­вільних справах.

16. Промови осіб, які притягаються до адміністративної відповідаль­ності, та їхніх представників.

17. Промова потерпілого в адміністративній справі. 1 Захисна промова близьких родичів, опікунів або піклувальників

Підсудного в кримінальній справі.

19. Промова адвоката представника сторони при веденні госпо­дарських справ в арбітражному суді. 2й Промова прокурора при підтриманні позову в арбітражному суді.

-Виходячи з предмета судової промови, пропонується структу­ра та зміст промови прокурора при вимові від обввнувачевня:

викладення фактичних обставин справи, як вони були вста­новлені попереднім слідством;

заява про непідтвердження обвинувачення в суді — про відмову від обвинувачення;

аналіз та оцінка доказів, зібраних і досліджених під час по­переднього і судового слідства;

фактичні обставини та юридичні підстави відмови від дер­жавного обвинувачення;

причини необгрунтованого притягнення особи як обвину­ваченого до кримінальної відповідальності, пропозиції щодо їх усу­нення;

пропозиції про поновлення порушених прав підсудного;

пропозиції про подальшу долю справи.Популярні записи

Схожі статті:

1