Риторика. Історія красномовства


Словесна наочність в ораторському мистецтві

ПОВТОР — повторення того самого слова чи виразу з метою виділити, підкреслити істотне у мовленні, підкреслити ті чи інші деталі в описах, посилити експресивно-зображувальні властивості мови. Повтор допомагає повніше відобразити хвилюючі моменти в житті людини, її емоційний стан: Ох, як весело на світі, як весело стало T. Шевченко; Не плач, не плач за юністю своєю! М. Рильський'.

ІНВЕРСІЯ — мовленнєвий зворот, який полягає в умисній, стилістично виправданій зміні прямого порядку слів. Зміна зви-

Чайного порядку слів у реченні надає фразі особливого стилістич­ного забарвлення, посилює смислову значущість слів:

Робочим головам, рукам

На сій окраденій землі

Свою ти силу ниспошли Т. Шевченко

ГРАДАЦІЯ — поступове підвищення, посилення. Стилістична фігура, що полягає в такому розташуванні частин висловлювання слів, частин речення, коли кожна наступна містить у собі поси­лення послаблення смислового чи емоційно-експресивного зна­чення. Є градація висхідна і спадна:

Скажи, що правда оживе,

Натхне, накличе, нажене

Не ветхеє не древлє слово

Розтленноє, а слово нове

Між людьми криком пронесе

І люд окрадений спасе

Од ласки царської... Т. Шевченко

АНТИТЕЗА — протилежність, протиставлення. Стилістичний прийом, що полягає у зіставленні протилежних образів і понять.

РИТОРИЧНЕ ЗАПИТАННЯ - запитання, яке не переслідує мети отримати відповідь слухачів, спрямоване на ствердження якоїсь ідеї або таке, яке використовується як засіб підсилення уваги аудиторії:

Бути чи не бути? В. Шекспір

РИТОРИЧНИЙ ВИГУК - особливо емоційне ствердження або заперечення, констатація якогось факту або думки, що супровод­жується окличною інтонацією:

Часи, о звичаї!" М. Цицерон

ЕПІТЕТ — один з основних тропів, художнє, образне озна­чення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість явища, предмета, поняття, дії. Найчастіше епітетами виступають означен­ня — прикметники:

Такої дивної отрути

Я ще ніколи не пила.

Такої чистої печалі,

Такої спраглої жаги,

Такого зойку у мовчанні,

Такого сяйва навкруги Л. Костенко

ТРОПА — слова, звороти, які вживаються у переносному зна­ченні: порівняння, метафори, епітети, гіперболи тощо.

МЕТАФОРА — вид тропа, що побудований на основі вживан­ня слів або виразів у переносному значенні за подібністю, анало­гією тощо і служить одним із засобів посилення образності й ви­разності мови. Розрізняються метафори прості, побудовані на збли­женні предметів чи явищ за однією якоюсь ознакою, і метафори розгорнуті, побудовані на різних асоціаціях між предметами і яви­щами. Наприклад: Шовковий шум нив М. Коцюбинський; Напи­тись голосу твого Л. Костенко,

Посіяли гайдамаки

В Україні жито,

Та не вони його жали.

Що мусим робити?

Нема правди, не виросла;

Кривда повиває... Т. Шевченко

МЕТОНІМІЯ — заміна одного слова іншим на основі близь­кості виражених ними понять, суміжності позначених предметів:

Київ радо зустрічає гостей О. Гончар; Увесь вітряк відразу ви­бухнув реготом М. Стельмах.

СИНЕКДОХА — заміна одного слова чи виразу іншим на ос­нові якоїсь кількісної характеристики предмета мовлення: Дах над головою замість будинок; Наш люд має в собі багато сили, щоб родити Шевченків, Фельковичів, Франків В. Стефаник.

ГІПЕРБОЛА — перебільшення. Стилістична фігура, в якій на­вмисно перебільшено певну ознаку з метою надати зображуваному більшої виразності, загостреності, наприклад: Так ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання... В. Сосюра.

ПРИСЛІВ'Я — це виражений структурою речення влучний об­разний вислів, який формулює певну життєву закономірність або правило, що є широким узагальненням багатовікових спостережень народу, його суспільного досвіду: Не спитавши броду, не лізь у воду. Прислів'я співвідноситься з реченням, має синтаксичну завер­шеність, виступає як окреме судження, нерідко має ритмічну бу­дову, а його частини можуть римуватися: За праве діло стій сміло.

ПРИКАЗКА — стійкий фольклорний вираз, який несе у собі емоційно-образну характеристику якогось явища. Приказка на відміну від прислів'я завжди виступає у мовленні як частина судження. За

Своєю структурою вона може співвідноситися і з реченнями, і з сло­восполученнями: Був кінь, та з'іздився, Не мала баба клопоту, та купила порося. В основі приказки може лежати метафора уби­ти двох зайців, порівняння як корова язиком злизала тощо.

ПРИМОВКА — жартівливий, переважно римований вислів, що використовується в усному і писемному мовленні в різних життє­вих ситуаціях. Це усталені формули вітання, запрошення скільки літ, скільки зим; чим багаті, тим і раді, формули побажань здо­рові будьмо, та себе не гудьмо; великий рости та щасливий будь, Каламбурні вислови на городі бузина, а в Києві дядько; тринди-ринди коржі з маком.

КРИЛАТІ ВИРАЗИ — стійкі звороти мовлення, що мають, як правило, книжне походження й відрізняються влучністю, образні­стю, виразністю, лаконізмом "Чия країна, того й мова"; "Ніхто не суддя у своїй власній справі".

АФОРИЗМ — глибока узагальнююча думка, яка має лаконіч­ну, відточену мовну форму: "Вдвічі дає, хто скоро дає"; "Чия виго­да, того і ризик"; "Суворий закон, але закон".

ІРОНІЯ — іносказання, що містить у собі висміювання, нега­тивну оцінку предмета мовлення або якихось його якостей: запере­чення під видом ствердження чогось. Зовнішня форма суперечить змістові при тонкому, ущипливому глузуванні:

А в города, мое журавлі, замуштрували москалі;

Нагодовані, обуті і кайданами окуті, муштруються... Т. Шевченко

САРКАЗМ — їдке, викривальне, іноді гірке глузування з ме­тою характеристики людини чи явища:

Друзі мої! Ви не повинні жалітися — це бунт! Ви не повинні разом виробляти заходи для того, щоб покласти край своїм страж­данням, — це змова! Ви не повинні витягувати до світла гидоту ва­ших панів — це наклеп! Е. Джоне

СЛОВЕСНА НАОЧНІСТЬ — живі образи й картини, які створюються риторами за допомогою мовних засобів, на відміну від образів, які сприймаються зором та за допомогою інших ре­цепторів, тобто на відміну від предметної наочності. Словесна на­очність досягається шляхом умілого використання тропів, прислів'їв, приказок, афоризмів, інших зображувальних засобів мови:

...Возвеличу

Малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх поставлю слово

Т. Шевченко