Риторика. Історія красномовства


Судова риторика

Обґрунтування кваліфікації злочину.

Характеристика особи підсудного прокурором

Зробивши аналіз доказів у справі, прокурор підво­дить базу для юридичної оцінки встановлених фактів. Правильна кваліфікація злочину є однією з гарантій здійснен­ня правосуддя відповідно до закону. Кримінальній відповідальності і покаранню підлягає підсудний, який винен у вчиненні передба­ченого законом суспільне небезпечного діяння.

Обґрунтовуючи питання про кваліфікацію злочину, прокурор повинен чітко й неухильно дотримуватися вимог кримінального законодавства. Особливо старанно слід з'ясовувати суб'єктивний бік вчиненого злочину, маючи на увазі, що шкідливі наслідки, неза­лежно від їх тяжкості, можуть ставитися підсудному в провину лише в тому випадку, якщо він діяв навмисно або допустив їх з необе­режності. Обсяг цієї частини судової промови залежить від склад­ності справи. Але в усякому разі свій висновок про юридичну оцін­ку злочину прокурор повинен сформулювати напевне.

Жодна альтернатива в питанні про кваліфікацію злочину з боку прокурора — недопустима. Коли кваліфікація набуває суперечливо­го характеру, прокурор чітко висловлює свою пропозицію і грун­товно її аналізує й аргументує.

Недоліком судових промов у цій частині є те, що прокурори часто погоджуються з кваліфікацією, даною слідчим на поперед­ньому слідстві.

Ось що нерідко звучить у залі судового засідання:

"Пред'явлене Петренку обвинувачення повністю доказане, його дії кваліфіковано правильно".

Деякі прокурори навіть не називають статті Кримінального ко­дексу України. Вони забувають, що в залі судового засідання знахо­дяться родичі, знайомі підсудного, потерпілого, свідки, публіка. Тому для роз'яснення і пропаганди законодавства необхідно в простій і дохідливій формі зробити аналіз елементів складу злочи­ну — об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єкта і суб'єктивної сторони.

4.6. Характеристика особи підсудного

Уст.39 Кримінального кодексу України зазначаєть­ся, що при призначенні покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, особу винного і обставини справи, що пом'якшують і обтяжують відпові­дальність. Така вказівка закону вимагає від прокурора ґрунтовної характеристики особи підсудного.

Характеризуючи особу підсудного, прокурор з'ясовує не лише його риси, якості та особливості, що пов'язані з вчиненням злочи­ну, а й інші дані. Прокурору слід виявляти ставлення підсудного до праці, навчання, поведінку на виробництві та в побуті, працез­датність, стан здоров'я, сімейний стан, дані про минулі судимості. Всі ці дані мають бути оцінені державним обвинувачем у сукупності, і ті з них, які впливають на призначення покарання, повинні бути навіть виділені окремо в обвинувальній промові.

У вже цитованій обвинувальній промові у справі Виноградова прокурор так характеризував особу підсудного:

"Життєвий шлях Виноградова підтверджує правильність вислову:

"В біду падають, як у провалля, зненацька, але до злочину ідуть схо­динками". Ці фатальні для Виноградова сходинки відомі: зловживання горілкою, крадіжки, хуліганство і, нарешті, згвалтування й убивство.

Проходячи - службу в армії, Виноградов, грубо нехтуючи військо­вою дисципліною, пиячив, здійснював крадіжки з єдиною метою: мати гроші для купівлі горілки. Військовий трибунал засудив Виноградова до одного року позбавлення волі, замінивши покарання направленням до дисциплінарного батальйону.

Демобілізувавшись із армії і повернувшись в Ковров, Виноградов Невдовзі скоїв хуліганство. Проти нього було порушено кримінальну справу, але слідчий органів внутрішніх справ прийняв рішення про при­пинення справи із застосуванням до Виноградова заходів громадсько­го впливу. Адміністрація цеху, в якому працював Виноградов, отри­мала постанову для обговорення факту хуліганства в товариському суді. З приводу неправильного припинення справи про хуліганство Ви­ноградова слідчий прокуратури, який проводив розслідування ниніш­ньої справи, вніс у відповідні інстанції подання.

Як відповів Виноградов на проявлену до нього поблажливість у зв'язку зі справою про хуліганство?

Ви чули, товариші судді, показання свідка Кир'яновоі, яка дала різко негативну характеристику Виноградову. Вона розповіла, що Виноградов — прогульник і пияк. Був випадок, коли він не виходив на роботу протягом трьох днів, нерідко з'являвся на роботі в нетверезо­му стані, співав нецензурні пісні, а коли робітники стали соромити його, нагрубив їм, а Куп'яновій заявив прямо: "Ти своєю смертю не помреш, не сунь свого носа не в свою справу". Виноградов не запере­чує цих фактів, але стверджує, що в розмові з робітниками, і зокре­ма з Кир 'яновою, він "пожартував".

Судова практика показує: якщо прокурор у своїй промові доб­ре проаналізує дані про особу підсудного, це допоможе йому повніше й об'єктивніше оцінити злочин, правильно визначити ступінь суспільної небезпеки, роль і ступінь вини кожного підсуд­ного.

Даючи характеристику підсудному, прокурору слід пам'ятати про такі вимоги:

не повинно бути місця голослівним твердженням, суб'єк­тивній думці про підсудного;

підсудний — це ще не злочинець;

характеристика повинна базуватися тільки на даних, які є в справі;

недопустимі необ'єктивність, ігнорування позитивних яко­стей підсудного.

Ще Цицерон відзначав:

"Хто виступає з обвинуваченням проти когось, то немає нічого несправедливішого як зупинятись на довгому переліку фактів, що говорять проти обвинуваченого, і замовчувати про факти на його користь"'.

Слід охарактеризувати якості підсудного, які проявилися у зло­чині, або зумовили його і мають значення для вирішення справи. Дуже важливо звернути увагу на ті риси характеру, які висвітлюють внутрішній світ, вказати на вади і хиби характеру, які призвели до злочину. Не варто "копатися" в біографії підсудного, тим більше не збирати фактів, які компрометують його чи не мають відношення до справи, що розглядається у суді. Від прокурора вимагається стри­маність у виразах. "Сила обвинувачення — в доводах, а не в епіте­тах, — писав А. Коні. — Зовсім недопустимі вирази грубі, принижу­ючі. Вони не підсилюють, а лише послаблюють обвинувачення".

Звинувачуючи підсудного у злочині, прокурор повинен висту­пати, як писав А. Коні, "зі спокійним достоїнством сумного обов'яз­ку", його промова, особливо в частині характеристики підсудного, повинна бути пройнята "печаллю тверезої думки зрілої".